fbpx

Ostatnie posty na blogu

Facebook

LinkedIn

Twitter

Copyright 2016 Kosmal & Kwiatkowski.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Godziny otwarcia kancelarii

22 11 99 047

Zadzwoń do nas!

Facebook

Linkedin

Twitter

Szukaj
Artykuły

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców: łagodniejsze wymogi do uzyskania umorzenia

Jak wynika z niektórych szacunków już ok. 70% firm złożyło wnioski o skorzystanie z różnego rodzaju form wsparcia, oferowanych w ramach „tarczy antykryzysowej”. Tymczasem w ostatnich dniach ustawodawca dokonał zmian w przepisach składających się na „tarczę”, zapowiadając jednocześnie, że już są opracowywane kolejne instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa. Oczywiście „tarcza antykryzysowa” w praktyce wzbudza pewne kontrowersje i niejasności, jednak w obecnej sytuacji rozważenie możliwości skorzystania z oferowanej w jej ramach pomocy jest podstawową kwestią właściwie dla wszystkich przedsiębiorców. W tym kontekście warto zauważyć zmiany dokonane ostatnio w obszarze udzielania...

Czytaj dalej

Zwolnienia grupowe w dobie pandemii koronawirusa

Informacje przekazywane od przedsiębiorców – niestety – wskazują, że w Polsce rozpoczęły się zwolnienia. Pomimo wejścia w życie „tarczy antykryzysowej”  niektórych miejsc pracy po prostu nie opłaca się utrzymywać. Pomoc oferowana dla przedsiębiorców w wielu przypadkach jest po prostu niewystarczająca, gdyż zakłada pokrycie jedynie pewnej części kosztów, przy jednoczesnej konieczności stosunkowo długiego utrzymywania stanowisk objętych programem rządowego wsparcia. Przy niepewnej przyszłości pracodawcy po prostu decydują się na redukcje. Prawne aspekty tej operacji zależą od wielu czynników – przede wszystkim od rodzaju umów łączących pracodawcę i pracownika. Zdecydowanie najtrudniejszą operacją, ale równocześnie pod wieloma względami najbardziej efektywną, jest przeprowadzenie zwolnień grupowych. Zwolnienia grupowe...

Czytaj dalej

Przestój i związane z tym świadczenia w czasach pandemii

Wydawać by się mogło, że jednym z najprostszych sposobów przetrwania przez przedsiębiorców trudnego czasu związanego z trwającą pandemią koronawirusa jest „wysłanie” pracowników na urlop. Oczywiście nie rozwiązuje to problemu pozyskania gotówki na pokrycie wynagrodzeń, ale w zamian gwarantuje, że – o ile uda się zachować stan zatrudnienia – po zakończeniu perturbacji będzie można w pełnej obsadzie przystąpić do wykonywania zadań, bez konieczności planowania urlopów wypoczynkowych. Jednak należy pamiętać, że pracodawcy po prostu nie mają takiej możliwości – nie przyznaje im nich ani Kodeks pracy, ani uchwalona „tarcza antykryzysowa”. Nie oznacza to, że przedsiębiorca i jego załoga nie mogą dojść do...

Czytaj dalej

Dofinansowanie do pensji pracowników. Ustawa antykryzysowa

Stan epidemii – oraz wcześniejszy stan zagrożenia epidemicznego – będący wynikiem walki z pandemią koronawirusa, na pewno spowodują bardzo poważne perturbacje w gospodarce. Oczywiście obecnie nie sposób w pełni oszacować możliwego zakresu problemów, jednak można spodziewać się, że po zakończeniu stanu epidemii przedsiębiorcy staną przed zupełnie nieznanymi wcześniej problemami. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z dopłat do pensji? W tym kontekście procedowana przez Parlament „tarcza antykryzysowa” z pewnością może przyczynić się do łagodzenia negatywnych skutków kryzysu epidemiologicznego. Niestety – przynajmniej w aktualnym kształcie – z pewnością nie rozwiąże ona wszystkich problemów, a pomoc kierowana jest głównie do mikro, małych...

Czytaj dalej

Koronawirus spowoduje „restrukturyzację” wielu firm

koronawirus a biznes

Pandemia koronawirusa spowoduje w wielu branżach poważne problemy – co do tego właściwie nie ma żadnych wątpliwości, niewiadomą pozostaje jedynie zakres tych trudności. Przy czym skutki pandemii odczuwają nie tylko ci, których biznesy zostały zamknięte z powodu stanu epidemii (a więc np. prowadzący większość sklepów w galeriach handlowych), ale szereg firm niemogących prowadzić normalnej działalności z powodu zamknięcia fabryk w wielu krajach świata – zwłaszcza w Chinach. W każdym razie wszystko wskazuje na to, że spora część firm będzie musiała wdrożyć różnego rodzaju działania restrukturyzacyjne – oczywiście niekoniecznie w formach przewidzianych przez Prawo restrukturyzacyjne. W jaki więc sposób zabezpieczyć swój...

Czytaj dalej

Skarga na czynność syndyka

Bardzo często ustawodawca dokonując różnego rodzaju nowelizacji wzoruje się na rozwiązaniach funkcjonujących w innych dziedzinach prawodawstwa. Dzięki temu możliwe jest zachowania spójności systemu prawa, a jednocześnie dużo łatwiejsza staje się wykładnia nowych przepisów. W ostatnim czasie proces ten można zaobserwować w Prawie upadłościowym, do którego – w ramach nowelizacji wchodzącej w życie 24 marca br. – ustawodawca wprowadził nowe rozwiązanie: skarga na czynność syndyka w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec konsumentów (wprowadza się rewolucyjne zmiany w stosunku do dawnego modelu upadłości konsumenckiej opisanego tu). Z uzasadnienia do projektu noweli jasno wynika, że projektodawcy inspirowali się w tym względzie obowiązującą od wielu...

Czytaj dalej

Umowy wzajemne w postępowaniu sanacyjnym, od jakich można odstąpić?

postępowanie sanacyjne skutki odstąpienia od umowy

Procedura postępowania sanacyjnego w restrukturyzacji umożliwia dłużnikowi odstąpienie od umów wzajemnych. Warunkiem jest, by zobowiązanie, którego umowa dotyczy, a od której będzie odstępował zarządca, nie było w części lub w całości wykonane. W przypadku kiedy świadczenie drugiej strony umowy należy do świadczeń podzielnych, wtedy też zarządca może od takiej umowy odstąpić jednak w zakresie wykonania świadczenia przez drugą stronę jakie przypadłoby na dzień po otwarciu postępowania sanacyjnego. Przystępując do odstąpienia od umów należy dokładnie ustalić ich wzajemność oraz stan dotychczasowego wykonania zobowiązań umowy. Niezwykle istotne jest ustalenie podzielności lub niepodzielności świadczenia, którego dotyczy umowa wzajemna. Świadczenie podzielne jest to takie świadczenie, którego...

Czytaj dalej

Odstąpienie od umowy wzajemnej w postępowaniu sanacyjnym

Prawo restrukturyzacyjne reguluje sprawy pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami wynikające z niewypłacalności lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika. Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest w celu uniknięcia upadłości firmy. Jedną z metod restrukturyzacji jest postępowanie sanacyjne. Dzięki zastosowaniu działań sanacyjnych, to jest takich czynności prawnych oraz faktycznych, dokonuje się poprawa kondycji ekonomicznej dłużnika. Dzięki temu procesowi dłużnik znów staje się zdolny do samodzielnego wypełniania zobowiązań wobec wierzycieli. Postępowanie sanacyjne umożliwia podejmowanie takich czynności, jak zwolnienie pracowników, którzy są nieefektywni lub nie są konieczni na danym etapie; pozbycie się zbędnego mienia; skuteczne naprawianie szkód wyrządzonych wierzycielom czy odstąpienie od umów wzajemnych. Czym jest umowa wzajemna? Umowy wzajemne stosowane są powszechnie przez wszystkich...

Czytaj dalej

Postępowanie restrukturyzacyjne – spis wierzytelności

spis wierzytelności postępowanie restrukturyzacyjne

Do jednych z najważniejszych i podstawowych dokumentów postępowania restrukturyzacyjnego należy spis wierzytelności. Dokument ten przedstawia wartość wierzytelności, to jest ostateczną sumę, z jaką wierzyciel występuje w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Proces sporządzania spisu wierzytelności oraz zatwierdzania wszystkich danych odbywa się według określonych zasad i może zająć nawet kilka miesięcy. Od prawidłowo przygotowanego spisu wierzytelności zależy przebieg procesu restrukturyzacji firmy. Co to jest spis wierzytelności? Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wiąże się z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji. Jednym z kluczowych dokumentów jest spis wierzytelności. W potocznym języku jest to lista długów, które dłużnik ma do spłacenia na rzecz wierzycieli. Na listę wciągane są wierzytelności, które powstały przed dniem rozpoczęcia...

Czytaj dalej

Postępowanie o zatwierdzenie układu – wynagrodzenie nadzorcy układu

wynagrodzenie nadzorcy układu

Nadzorca układu to kluczowy podmiot, który wpływa pozytywnie na sprawne i skuteczne postępowanie restrukturyzacyjne. W postępowaniu o zatwierdzenie układu nadzorca układu pełni funkcję analogiczną do nadzorcy sądowego w pozostałych procesach. Rola nadzorcy to przede wszystkim kontrola dłużnika. Działania nadzorcy to także przygotowanie planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności, stwierdzenie przyjęcia układu, nadzorowania prawidłowego przebiegu gromadzenia głosów od wierzycieli oraz wypełniania zapisów przyjętego układu. Dłużnik samodzielnie wybiera nadzorcę układu, który pełni swoje funkcje na podstawie sporządzonej umowy.