Ostatnie posty na blogu

Facebook

LinkedIn

Twitter

Copyright 2016 Kosmal & Kwiatkowski.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Godziny otwarcia kancelarii

22 11 99 047

Zadzwoń do nas!

Facebook

Linkedin

Twitter

Szukaj
Artykuły

Co to jest sanacja?

Wprowadzona w życie 1 stycznia 2016 roku ustawa Prawo restrukturyzacyjne daje przedsiębiorstwom mającym kłopoty z wypłacalnością wobec wierzycieli nowe możliwości wyjścia z trudnej sytuacji i uniknięcia ogłoszenia upadłości. Według ustawodawcy najważniejszym celem wdrożenia wspomnianej ustawy jest zmniejszenie liczby prowadzonych postępowań upadłościowych, które w praktyce bardzo często są całkowicie nieskuteczne w zakresie zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

Jednym z narzędzi przewidzianych przez ustawę jest postępowanie sanacyjne, definiowane jako czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Wprowadzenie postępowania sanacyjnego ma zatem umożliwiać głęboką restrukturyzację danej firmy przy jednoczesnym nacisku na ochronę wierzycieli i ich roszczeń, co należy uznać za spory krok ustawodawcy we właściwym kierunku.

Realna restrukturyzacja

Postępowanie sanacyjne jest o tyle nietypowym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego, że o jego otwarcie może wnioskować nie tylko firma, ale również wierzyciel. Takiej możliwości nie przewidują inne rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, jednak należy pamiętać, że nie dzieje się tak bez powodu. W przypadku sanacji bowiem możliwe jest zawarcie układu nie tylko bez udziału dłużnika, ale także wbrew jego woli.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że możliwość złożenia przez wierzyciela wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec dłużnika niejednokrotnie działa jako dodatkowy czynnik mobilizujący dla tego ostatniego, by terminowo wywiązywać się ze swych zobowiązań. Warto dodać, że otwarcie postępowania sanacyjnego wiąże się z powołaniem przez sąd zarządcy majątku dłużnika, który otrzymuje szerokie uprawnienia, pozwalające realnie zrestrukturyzować objęte sanacją przedsiębiorstwo.

Ułatwione procedury

Przede wszystkim w toku postępowania sanacyjnego ułatwiona jest redukcja zatrudnienia, w myśl ustawy nie znajdują tu bowiem zastosowania przepisy chroniące pracowników przed rozwiązaniem umowy zawartej na czas nieokreślony, a w przypadku umów na czas określony można je rozwiązać z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia (prawo to przysługuje zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi). Aby jednak tego rodzaju zmiany w zatrudnieniu można było zrealizować, muszą one być najpierw przedstawione w planie restrukturyzacyjnym, którego złożenie u sędziego-komisarza należy do obowiązków zarządcy masy sanacyjnej.

Istotne z perspektywy wierzycieli jest również to, że zarządca jest uprawniony do sprzedaży dowolnych części majątku dłużnika ze skutkiem zbliżonym do sprzedaży egzekucyjnej. Możliwość ta jest o tyle atrakcyjna, że powoduje wygaśnięcie wszelkich obciążeń (hipoteki, zastawy), co z kolei pozwala na szybsze i skuteczniejsze uzyskanie środków na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. W celu zapobieżenia potencjalnym nadużyciom zbycie takie każdorazowo musi odbywać się za zgodą sędziego-komisarza.

mm
Robert Kosmal

Doradca finansowy z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami, pozyskiwaniu finansowania i inwestorów oraz restrukturyzacji. Ma na koncie pracę przy międzynarodowych, bardzo złożonych projektach restrukturyzacyjnych.