Ostatnie posty na blogu

Facebook

LinkedIn

Twitter

Copyright 2016 Kosmal & Kwiatkowski.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Godziny otwarcia kancelarii

22 11 99 047

Zadzwoń do nas!

Facebook

Linkedin

Twitter

Szukaj
Artykuły

kiedy firma objęta jest ochroną przed wierzycielami?

Pytanie kiedy firma składająca wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jest chroniona przed wierzycielami w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych jest pytaniem kluczowym w kwestii taktyki sądowych działań restrukturyzacyjnych. Niestety ochrona następuje dopiero z chwilą otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego a co trwa w praktyce ok 4-8 tygodni od chwili złożenia wniosku. Ważne zatem, żeby przeanalizować inne możliwości, np. wniosku o zabezpieczenie.

jak długo czeka się na otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego?

Kluczowym pytaniem wielu podmiotów zainteresowanych otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego jest odpowiedź na pytanie jak długo czeka się na otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z instrukcyjnymi terminami ustawowymi postępowanie restrukturyzacyjne powinno zostać otwarte bardzo szybko. Przyspieszone postępowanie układowe powinno zostać otwarte w terminie 1 tygodnia od dnia złożenia wniosku. Z kolei postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne powinny zostać otwarte w terminie 2 tygodni od dnia złożenia wniosku, chyba że sąd uzna za konieczne przeprowadzenie rozprawy. W takim przypadku wniosek powinien być rozpoznany w terminie 6 tygodni. Praktyka pokazuje jednak, że realne terminy otwarcia postępowania to 4-8 tygodni. Kluczowe jest zatem przygotowanie bezbłędnych wniosków o otwarcie postępowania, żeby terminy te nie przedłużyły się z uwagi na braki formalne.

Zarządca

Zarządca – kto to taki?

To osoba fizyczna, spółka osobowa (której wspólnicy posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego) lub w końcu spółka handlowa (której członkowie zarządu posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego) która została wskazana przez sąd lub dłużnika (przy udziale wierzycieli reprezentujących 30% sumy wierzytelności) do zarządzania firmą w toku postępowania sanacyjnego. Zarządca obejmuje zarząd masą sanacyjną, zarządza nią i przygotowuje a następnie realizuje plan restrukturyzacyjny. Jego celem jest przeprowadzenie działań sanacyjnych, czyli takich czynności prawnych i faktycznych które pozwolą przedsiębiorstwu przywrócić możliwość bieżącego zaspokajania kosztów działalności. Zarządca dokonuje czynności w imieniu własnym, ale na rachunek dłużnika.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu – co to takiego i dla kogo?

To najmniej inwazyjna procedura restrukturyzacyjna, większa jej część prowadzona jest bez udziału sądu. Przeznaczona jest dla dłużników, których sytuacja nie jest tragiczna a zaufanie wierzycieli nie zostało jeszcze nadszarpnięte. Procedura ta ma również zaletę dyskretności – odbywa się bez dodatku “w restrukturyzacji”. Nie można jej przeprowadzić jeżeli wierzytelności sporne stanowią więcej niż 15 % sumy wierzytelności. Nadzór nad przebiegiem postępowania sprawuje nadzorca układu (na podstawie umowy cywilnoprawnej), wybrany przez dłużnika spośród doradców restrukturyzacyjnych.

Postępowanie układowe

Postępowanie układowe – co to jest i dla kogo?

To kolejna z czterech procedur restrukturyzacyjnych, najbardziej zbliżona do dotychczasowego postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Przeznaczona jest dla dłużników o znaczącej ilości wierzytelności spornych (ponad 15% sumy wierzytelności) i stosunkowo dużej ilości postępowań egzekucyjnych ze strony wierzycieli. W takim przypadku nie można zawrzeć układu w uproszczonej procedurze przyspieszonej gdyż potencjalne wierzytelności sporne mogą przesądzić o zawarciu bądź nie układu (układ zawierany jest większością 2/3 głosów – 15% daje nadal ok. 51%, w przypadku wierzytelności spornych przekraczających 15% trzeba przejść przez postępowanie układowe).

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe – co to takiego?

To jedna z czterech procedur restrukturyzacyjnych przewidziana w nowym prawie restrukturyzacyjnym. Przeznaczona jest dla dłużników, którzy nie mają zbyt dużej ilości wierzytelności spornych (mniej niż 15% sumy wierzytelności) i których proces restrukturyzacji nie wymaga znaczącego okresu czasu a same propozycje układowe są stosunkowo łatwe do zaproponowania. W założeniu przyspieszone postępowanie układowe ma trwać jedynie 3 miesiące. W tym czasie dłużnik chroniony jest przed egzekucją ze strony wierzycieli (z wyjątkiem wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo) i wypracowywany jest układ z wierzycielami.

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne – co to takiego?

To jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, które w założeniu ma umożliwić dłużnikowi podjęcie czynności prawnych i faktycznych, które mają zmierzać do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i przywrócić dłużnikowi zdolność do wykonywania zobowiązań. Postępowanie to daje dłużnikowi ochronę przed egzekucją, ale również musi zabezpieczać słuszne interesy wierzycieli.

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości

Rejestr który ma być prowadzony w systemie teleinformatycznym administrowanym i udostępnianym przez Ministra Sprawiedliwości. W założeniu ma powstać do lutego 2018 roku i służyć m.in. zamieszczaniu i obwieszczaniu postanowień, zarządzeń itp. oraz umożliwiać składanie pism i dokumentów jak również dokonywanie doręczeń w toku postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Sąd restrukturyzacyjny

Sądem restrukturyzacyjnym jest sąd gospodarczy, czyli sąd rejonowy. Zasadniczo siedziba sądu gospodarczego znajduje się w mieście, które jest siedzibą sądu okręgowego.

Doradca restrukturyzacyjny – kto to taki?

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

To osoba fizyczna posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub spółka handlowa, której osoby reprezentujące posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny może pełnić w toku postępowania restrukturyzacyjnego funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy a w postępowaniu upadłościowym funkcję syndyka. Z założenia to podmiot świadczący usługi doradztwa restrukturyzacyjnego i pomagający dłużnikom uratować przedsiębiorstwo lub podmiot działający z wyboru sądu.