fbpx

Ostatnie posty na blogu

Facebook

LinkedIn

Twitter

Copyright 2016 Kosmal & Kwiatkowski.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Godziny otwarcia kancelarii

22 11 99 047

Zadzwoń do nas!

Facebook

Linkedin

Twitter

Szukaj
Artykuły

Lista wierzytelności a karty do głosowania

karty do głosowania postępowanie restrukturyzacyjne

Postępowanie z zatwierdzeniem układu wymaga przeprowadzenia głosowania wśród wierzycieli, którzy zdecydują o przyjęciu bądź odrzuceniu proponowanego przez dłużnika układu. Głosowanie to odbywa się z wykorzystaniem kart do głosowania. Karty te są najważniejszym załącznikiem do wniosku o zatwierdzenie układu kierowanego do sądu. Kształt tego ważnego dokumentu dokładnie określają przepisy Prawa restrukturyzacyjnego.

Lista wierzytelności natomiast to dokument wykorzystywany w postępowaniu upadłościowym. Zawiera on pełne zestawienie wierzytelności, które zgłaszane jest sędziemu przez wierzycieli upadłego podmiotu. Dla wierzyciela bardzo ważne jest uznanie jego wierzytelności na liście. Dzięki temu zyskuje on prawo do głosowania jakie podejmuje zgromadzenie wierzycieli; czy prawo udziału w podziale masy upadłości. Listę wierzytelności sporządza zarządca, syndyk lub nadzorca sądowy.

Karty do głosowania, co powinny zawierać?

Karty do głosowania muszą spełniać wszystkie wymogi określone w Prawie restrukturyzacyjnym. Brak jakiekolwiek elementu czyni z karty dokument nieważny. Niezbędne części składowe karty do głosowania można podzielić na trzy grupy, kolejno:

  1. Grupa zawierająca elementy dotyczące oznaczenia dłużnika.
  2. Grupa zawierająca elementy dotyczące oznaczenia wierzyciela i jego pozycji w postępowaniu.
  3. Grupa zawierająca informacje o postępowaniu.

Restrykcyjne wymogi warunkujące kształt Karty do głosowania wpływają również na precyzję oraz eliminują ewentualne problemy związane z niejasnością przy wypełnianiu dokumentu. Każda z grup jest dość klarowna i nie stwarza kłopotu wypełniającemu. Problem może pojawić się w elemencie, który zawiera „sumę wierzytelności objętych układem” – jest to pole B. 10 Karty do głosowania w postępowaniu o zatwierdzeniu układu. Należy zaznaczyć, iż w polu B. 3 wpisana powinna być kwota wierzytelności głosującego wierzyciela; w punkcie B. 8 kwota wierzytelności, do której wymagana jest zgoda wierzyciela na objęcie układem, natomiast niejasne pole B. 10 powinno zawierać sumę wierzytelności wierzyciela wypełniającego daną kartę, która objęta jest układem, nie zaś sumę wszystkich należnych wierzytelności każdego z wierzycieli wpisanych w układ.

Jeżeli karta do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli podpisana jest przez pełnomocnika, należy dołączyć do niej stosowny dokument udzielający pełnomocnictwa.

Karta do głosowania posiada swój sformalizowany wzór, który został określony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Celem tych restrykcji jest kompletność wymaganych informacji, czytelność i przejrzystość. W przypadku niespełniania wymogów rozporządzenia, Karta do głosowania traci ważność.

Czym może skutkować błędne wypełnienie kart?

Prawidłowe wypełnienie karty do głosowania stanowi podstawę załączenia jej do wniosku o zatwierdzenie układu. Przede wszystkim bardzo ważne jest sporządzenie prawidłowej karty na podstawie określonego wzoru. Niedopełnienie tego warunku unieważnia kartę. Niezwykle istotne jest również prawidłowe wypełnienie karty. W przypadku wystąpienia ewentualnych błędów w Karcie do głosowania efektem może być nieuzyskanie wymaganej przez Prawo restrukturyzacyjne większości za przyjęciem układu, co będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o zatwierdzenie układu przez sąd.

mm
Robert Kosmal

Doradca finansowy z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami, pozyskiwaniu finansowania i inwestorów oraz restrukturyzacji. Ma na koncie pracę przy międzynarodowych, bardzo złożonych projektach restrukturyzacyjnych.


Brak komentarzy

Przepraszamy. Komentowanie jest nie dostępne w tej chwili