Ostatnie posty na blogu

Facebook

LinkedIn

Twitter

Copyright 2016 Kosmal & Kwiatkowski.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Godziny otwarcia kancelarii

22 11 99 047

Zadzwoń do nas!

Facebook

Linkedin

Twitter

Szukaj
Artykuły

Plan restrukturyzacji małej firmy. Co powinien zawierać?

Plan restrukturyzacji małej firmy. Co powinien zawierać?

Na przedsiębiorców czyha wiele pułapek, spośród których jedną z najgroźniejszych jest kryzys finansowy firmy. Utrata płynności finansowej, której bezpośrednią konsekwencją jest najczęściej niewypłacalność, jeszcze kilka lat temu oznaczała praktycznie w każdym przypadku konieczność postawienia firmy w stan upadłości, by uregulować choć część zaległych zobowiązań. Było to szczególnie dotkliwe dla firm mniejszych, które niemal stale borykają się z koniecznością długiego oczekiwania na realizację płatności przez kontrahentów przy jednoczesnym braku rezerw finansowych na stabilne funkcjonowanie. Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje jednak w Polsce nowe prawo restrukturyzacyjne, znacznie lepiej dopasowane do potrzeb współczesnego rynku i dające przedsiębiorcom realną możliwość uniknięcia upadłości poprzez przeprowadzenie restrukturyzacji firmy.

Co może być podstawą otwarcia postępowania?

Główną podstawą do rozpoczęcia restrukturyzacji w firmie jest stan niewypłacalności przedsiębiorstwa lub realne zagrożenie niewypłacalnością. Co istotne, przez niewypłacalność w tym kontekście należy rozumieć niezdolność terminowego realizowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (stosowana jest definicja niewypłacalności określona w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze). Odpowiednio, firma zagrożona niewypłacalnością to takie przedsiębiorstwo, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, iż w niedługim czasie może stać się niewypłacalne. W obu tych przypadkach wskazane jest jak najszybsze podjęcie działań restrukturyzacyjnych, przy czym wniosek o wszczęcie postępowania składa sam dłużnik.

Jaki jest cel postępowania restrukturyzacyjnego małej firmy?

Zgodnie z intencją ustawodawcy zasadniczym celem postępowań restrukturyzacyjnych, szczególnie prowadzonych wobec firm małych i średnich, jest uchronienie tych podmiotów przed upadłością. Dzięki możliwości przeprowadzenia procesu restrukturyzacji firma pozostaje na rynku i nadal zatrudnia pracowników, a po skutecznym zakończeniu postępowania wciąż będzie funkcjonować. Przekłada się to na poprawę stanu polskiej gospodarki, której istotną część stanowią właśnie firmy małe i średnie.

Podstawowy plan restrukturyzacji

Plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa powinien zawierać przynajmniej następujące elementy:

 • opis firmy oraz informację o bieżącym i przyszłym popycie oraz podaży w sektorze rynku, w obrębie którego firma funkcjonuje;
 • analizę powodów, dla których firma dłużnika znalazła się w trudnej sytuacji ekonomicznej;
 • proponowaną strategię prowadzenia firmy w przyszłości z uwzględnieniem poziomu oraz rodzaju ryzyka;
 • pełny opis i przegląd przewidywanych środków restrukturyzacyjnych wraz z informacją o ich kosztach;
 • harmonogram wdrożenia poszczególnych środków restrukturyzacyjnych wraz z terminem ostatecznego wdrożenia planu w życie;
 • informacje dotyczące zdolności produkcyjnych zadłużonej firmy (szczególnie w zakresie ich wykorzystania oraz redukcji);
 • szczegółowy opis metod i źródeł finansowania restrukturyzacji;
 • przewidywane zyski oraz straty firmy w ciągu najbliższych 5 lat (muszą być oparte na co najmniej dwóch prognozach);
 • dane osobowe (imiona i nazwiska) osób, które są odpowiedzialne za wykonanie układu;
 • dane osobowe (imiona i nazwiska) autorów planu restrukturyzacyjnego;
 • datę przygotowania wniosku restrukturyzacyjnego.
Daniel Lalik